امیر مسعودی
درج آگهی رایگان جدید

قالیشویی
تعمیر درب پارکینگ
شرکت سمپاشی
خريد اينترنتي خريد اينترنتي .

خريد اينترنتي

 معرفي انواع طرح‌هاي ارائه تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد

وام بانك مهر اقتصاد با هدف كمك به تامين مالي افراد مختلف با تنوع فوق العاده ارائه مي‌شود. اين بانك از نظر تنوع وام و تسهيلات جزء برترين بانك‌هاي كشور است. براي استعلام تسهيلات اين بانك و كسب اطلاعات كامل در اين زمينه مي‌توانيد به سايت بانك مهر اقتصاد مراجعه كنيد. اين بانك مانند هر بانك ديگري براي اعطاي وام و تسهيلات براي هر مشتري خود استعلام ضامن انجام مي‌دهد.

1-طرح مهر نوين براي دريافت تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد

اين طرح با هدف خريد دارايي‌هايي چون (تجهيزات كسب و كار، محل كسب و كار و ...) و دريافت خدماتي چون (تعمير مسكن و خودرو، هزينه درمان و ...) طراحي شده و دريافت سود علي الحساب سالانه آن 6 درصد است.

انواع تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد در طرح مهر نوين

انواع تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد در طرح مهر نوين عبارتند از:

 • در صورت سپرده گذاري با مبلغ 100.000.000 ريال به مدت 4 ماه مي‌توان 100.000.000 ريال وام و تسهيلات دريافت كرد كه اقساط آن را بايد ظرف 16 ماه با بانك تسويه كرد.
 • در صورت سپرده گذاري با مبلغ 100.000.000 ريال به مدت 4 ماه مي‌توان 50.000.000 ريال وام و تسهيلات دريافت كرد كه اقساط آن را بايد ظرف 32 ماه با بانك تسويه كرد.
 • در صورت سپرده گذاري با مبلغ 100.000.000 ريال به مدت 8 ماه مي‌توان 200.000.000 ريال وام و تسهيلات دريافت كرد كه اقساط آن را بايد ظرف 16 ماه با بانك تسويه كرد.
 • در صورت سپرده گذاري با مبلغ 100.000.000 ريال به مدت 8 ماه مي‌توان 100.000.000 ريال وام و تسهيلات دريافت كرد كه اقساط آن را بايد ظرف 32 ماه با بانك تسويه كرد.

2-طرح شميم مهر براي دريافت تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد

اين طرح با هدف تامين منابع مالي مورد نياز تجار، توليد كننده و ... طراحي شده و دريافت سود علي الحساب سالانه آن 14 درصد است.

انواع حالت‌هاي تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد در طرح شميم مهر

انواع تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد در طرح شميم مهر عبارتند از:

 • در حالت اول نرخ سود علي الحساب و نرخ سود تسهيلات به ترتيب 14 و 12 درصد است. نسبت تسهيلات به سپرده 71 تا 80 درصد و روش و مدت بازپرداخت اقساط، اقساطي و 6 تا 60 ماه است.
 • در حالت دوم نرخ سود علي الحساب و نرخ سود تسهيلات 12 درصد است. نسبت تسهيلات به سپرده 81 تا 90 درصد و روش و مدت بازپرداخت اقساط، اقساطي و 6 تا 60 ماه است.
 • در حالت سوم نرخ سود علي الحساب و نرخ سود تسهيلات 14 درصد است. نسبت تسهيلات به سپرده 81 تا 90 درصد و روش و مدت بازپرداخت اقساط، اقساطي و 6 تا 60 ماه است.
 • در حالت چهارم نرخ سود علي الحساب و نرخ سود تسهيلات به ترتيب 12 و 14 درصد است. نسبت تسهيلات به سپرده 91 تا 100 درصد و روش و مدت بازپرداخت اقساط، اقساطي و 6 تا 60 ماه است.
 • در حالت پنجم نرخ سود علي الحساب و نرخ سود تسهيلات به ترتيب 14 و 16 درصد است. نسبت تسهيلات به سپرده 91 تا 100 درصد و روش و مدت بازپرداخت اقساط، اقساطي و 6 تا 60 ماه است.
 • در حالت ششم نرخ سود علي الحساب و نرخ سود تسهيلات به ترتيب 12 و 18 درصد است. نسبت تسهيلات به سپرده تا 100 درصد و روش و مدت بازپرداخت اقساط، سر رسيدي و  تا 12 ماه است.

 

وام بانك مهر اقتصاد

3-طرح مسدودي براي دريافت تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد

اعطاي تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد در اين طرح به صورت قرض الحسنه با نرخ 4 درصد ساليانه محاسبه شده است.

انواع حالت‌هاي تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد در طرح مسدودي

انواع تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد در طرح مسدودي عبارتند از:

 • در حالت اول مبلغ سپرده 200.000.000 ريال و حق برداشت آن كاملا مسدود است. مدت انتظار دريافت وام 1 تا 3 ماه و حداكثر مدت بازپرداخت اقساط آن 36 ماهه خواهد بود. كل مبلغ اعتبار با 100 درصد اعتبار بانك، 400.000.000 ريال است. همچنين دوره مصرف اين تسهيلات 12/1 است.
 • در حالت دوم مبلغ سپرده 200.000.000 ريال و حق برداشت آن كاملا مسدود است. مدت انتظار دريافت وام 1 تا 3 ماه و حداكثر مدت بازپرداخت اقساط آن 60 ماهه خواهد بود. كل مبلغ اعتبار با 50 درصد اعتبار بانك 300.000.000 ريال است. همچنين دوره مصرف اين تسهيلات 6/1 است.
 • در حالت سوم مبلغ سپرده 200.000.000 ريال و حق برداشت آن كاملا مسدود است. مدت انتظار دريافت وام 1 تا 3 ماه و حداكثر مدت بازپرداخت اقساط آن 48 ماهه خواهد بود. كل مبلغ اعتبار با 80 درصد اعتبار بانك، 360.000.000 ريال است. همچنين دوره مصرف اين تسهيلات 9/1 است.
 • در حالت چهارم مبلغ سپرده 200.000.000 ريال و داراي حق برداشت متغير است. مدت انتظار دريافت وام 1 تا 3 ماه و حداكثر مدت بازپرداخت اقساط آن 24 ماهه خواهد بود. كل مبلغ اعتبار با 30 درصد اعتبار بانك، 260.000.000 ريال است. همچنين دوره مصرف اين تسهيلات 12/1 است.
 • در حالت پنجم مبلغ سپرده 200.000.000 ريال و داراي حق برداشت كامل است. مدت انتظار دريافت وام 1 تا 3 ماه و حداكثر مدت بازپرداخت اقساط آن 24 ماهه خواهد بود. كل مبلغ اعتبار بدون اعتبار بانك، 200.000.000 ريال است. همچنين دوره مصرف اين تسهيلات 12/1 است.
 • در حالت ششم مبلغ سپرده 200.000.000 ريال و با حق استفاده مجدد است. مدت انتظار دريافت وام 1 تا 3 ماه و حداكثر مدت بازپرداخت اقساط آن 24 ماهه خواهد بود. كل مبلغ اعتبار با 50 درصد اعتبار بانك، 300.000.000 ريال است. همچنين دوره مصرف اين تسهيلات 9/1 است.
 • در حالت هفتم مبلغ سپرده 200.000.000 ريال و داراي حق استفاده مجدد است. مدت انتظار دريافت وام 1 ماه و حداكثر مدت بازپرداخت اقساط آن 120 ماهه خواهد بود. كل مبلغ اعتبار بدون اعتبار بانك 200.000.000 ريال است. همچنين دوره مصرف اين تسهيلات داراي قابليت استفاده مجدد است.

4-طرح مهر براي دريافت تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد

اين طرح با هدف خريد دارايي‌هايي چون (تجهيزات كسب و كار، محل كسب و كار و ...) و دريافت خدماتي چون (تعمير مسكن و خودرو، هزينه درمان و ...) طراحي شده است.

انواع تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد در طرح مهر

انواع تسهيلات و وام بانك مهر اقتصاد در طرح مهر عبارتند از:

 • در صورت سپرده گذاري با مبلغ 100.000.000 ريال به مدت 3 ماه با نسبت تسهيلات 100 درصد به معدل سپرده مي‌توان 100.000.000 ريال وام و تسهيلات دريافت كرد كه اقساط آن را بايد ظرف 30 ماه با بانك تسويه كرد.
 • در صورت سپرده گذاري با مبلغ 100.000.000 ريال به مدت 3 ماه با نسبت تسهيلات 50 درصد به معدل سپرده مي‌توان 50.000.000 ريال وام و تسهيلات دريافت كرد كه اقساط آن را بايد ظرف 60 ماه با بانك تسويه كرد.
 • در صورت سپرده گذاري با مبلغ 100.000.000 ريال به مدت 6 ماه با نسبت تسهيلات 100 درصد به معدل سپرده مي‌توان 100.000.000 ريال وام و تسهيلات دريافت كرد كه اقساط آن را بايد ظرف 60 ماه با بانك تسويه كرد.
 • در صورت سپرده گذاري با مبلغ 100.000.000 ريال به مدت 6 ماه با نسبت تسهيلات 200 درصد به معدل سپرده مي‌توان 200.000.000 ريال وام و تسهيلات دريافت كرد كه اقساط آن را بايد ظرف 30 ماه با بانك تسويه كرد.

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۱۹:۲۷ توسط:كيان موضوع:

وام بانك ملي براي خريد ملك و خانه چه خصوصيات و ويژگي‌هايي دارد؟

وام بانك ملي داراي خصوصيات و ويژگي‌هاي متفاوت براي خريد ملك و خانه نسبت به وام بانك مسكن است. تا مدت‌ها تنها بانكي كه براي خريد ملك و خانه تسهيلات و وام ارائه مي‌داد، بانك مسكن بود اما از چندي پيش بانك ملي هم با ارائه طرح‌هايي وارد بازار مسكن شده است و تا حد زيادي توانسته مشكلات و معضلات افراد فاقد خانه و ملك را حل كند. در واقع بانك ملي با هدف انحصار شكني در اعطاي وام و تسهيلات براي خريد مسكن تصميم گرفته است تا اين طرح ويژه خريد مسكن را ارائه دهد. اين طرح ويژه خريد مسكن از نيمه دي ماه سال 1396 رونمايي شد و اوراق آن در ارديبهشت ماه سال 1397 در سه نماد بازار فرابورس گشايش يافت و نخستين پرداخت تسهيلات به مشتريان در خرداد ماه اين سال اتفاق افتاد. يكي از مهمترين نكات اين طرح ويژه خريد مسكن اين است كه سن ساختمان تاثيري در اعطاي وام بانك ندارد و كودكان زير 18 سال هم مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. البته بانك ملي براي استعلام ضامن مانند هر بانك ديگري كه وام اعطا مي‌كند، مي‌تواند با دريافت مدارك و اسناد مختلف نسبت به شخص متقاضي اقدام مي‌كند. در اين مقاله قصد داريم تا از زواياي مختلف خصوصيات و ويژگي‌هاي وام بانك ملي براي خريد ملك و خانه را بررسي كنيم.

معرفي طرح ويژه مسكن بانك ملي ايران

همانطور كه اشاره شد، بانك ملي با توجه به معضلات و مشكلات خريد ملك و خانه با ارائه طرح‌هاي متنوع وارد بازار مسكن شده است. در همين راستا وام بانك ملي براي خريد ملك و مسكن در سه طرح به مشتريان و افراد مختلف ارائه مي‌شود كه هر كدام خصوصيات و ويژگي‌هاي خاص خود را دارند. انواع اوراق خريد ملك و خانه ارائه شده توسط بانك ملي اعتبار زماني 2 ساله دارد و تا 1 ماه پس از گذشت تاريخ انقضا امكان دريافت تسهيلات و وام با آن وجود دارد اما پس از پايان اين مهلت زماني بانك ملي براي دارنده اوراق خريد مسكن هيچ گونه تعهدي ندارد. اين اوراق خريد مسكن بانك ملي در بازار فرابورس و كارگزاري‌هاي سازمان بورس اوراق بهادار امكان خريد و فروش دارد و بانك ملي براي رفاه حال دارندگان حساب اين بانك امكان خريد و فروش اين اوراق در شعب خود را محقق كرده است. افراد مي‌توانند براي استعلام تسهيلات و كسب اطلاعات بيشتر به سايت بانك ملي مراجعه كنند.

طرح شماره 1 وام بانك ملي براي خريد ملك و خانه

در طرح شماره 1 وام بانك ملي براي خريد ملك و مسكن حداقل مانده تعيين شده براي افتتاح حساب 160.000.000 ريال تعيين شده است. حداقل مدت سپرده سرمايه گذاري 1 ماه و نرخ سود متعلقه به سپرده 10 درصد است. همچنين مبلغ حداقل سپرده به ازاي هر سهم اوراق 182 ميليون ريال به صورت ماهانه است.

طرح شماره 2 وام بانك ملي براي خريد ملك و خانه

در طرح شماره 2 وام بانك ملي براي خريد ملك و مسكن كه به زودي ارائه خواهد شد، حداقل مانده تعيين شده براي افتتاح حساب 160.000.000 ريال تعيين شده است. حداقل مدت سپرده سرمايه گذاري 3 ماه و نرخ سود متعلقه به سپرده 12 درصد است. همچنين مبلغ حداقل سپرده به ازاي هر سهم اوراق 223 ميليون ريال به صورت ماهانه است. البته سود سپرده‌هاي اين طرح هر ماه 10 درصد در حساب سپرده گذاران منظور خواهد شد و در صورتي كه كمترين مانده روزانه مشتري در طول سه ماه كمتر 223 ميليون ريال نشود، 2 درصد سود باقي مانده واريز خواهد شد. اگر مشتري قبل از سررسيد 3 ماهه تمام يا بخشي از سپرده خود را برداشت كند، سود در نظر گرفته براي سپرده او 10 درصد مانند سپرده سرمايه گذاري عادي محاسبه خواهد شد.

 

محاسبه اقساط وام مسكن

طرح شماره 3 وام بانك ملي براي خريد ملك و خانه

در طرح شماره 3 وام بانك ملي براي خريد ملك و مسكن نرخ سود به سپرده‌هاي اين طرح 10 درصد و حداقل مبلغ سپرده گذاري 50.000 ريال است. هر فردي مي‌تواند به صورت همزمان يا غير همزمان چند حساب سپرده سرمايه گذاري خاص گواهي مسكن بانك ملي را افتتاح كند. در اين طرح اولويت اعطاي وام و تسهيلات به افراد بر اساس امتيازات ارائه شده و منابع هر شعبه است. امتيازات و نكات طرح شماره 3 افتتاح حساب سپرده گواهي مسكن عبارتند از:

 • مدت انتظار دريافت اوراق تا حداكثر 360 ميليون ريال با ضريب موجودي 5/0 درصد به صورت متوسط، 6 ماه است.
 • مدت انتظار دريافت اوراق تا حداكثر 370 ميليون ريال با ضريب موجودي 75/0 درصد به صورت متوسط، 9 ماه است.
 • مدت انتظار دريافت اوراق تا حداكثر 380 ميليون ريال با ضريب موجودي 1 درصد به صورت متوسط، 12 ماه است.
 • مدت انتظار دريافت اوراق تا حداكثر 410 ميليون ريال با ضريب موجودي 5/1 درصد به صورت متوسط، 18 ماه است.
 • مدت انتظار دريافت اوراق تا حداكثر 440 ميليون ريال با ضريب موجودي 2 درصد به صورت متوسط، 18 ماه است.
 • مدت انتظار دريافت اوراق تا حداكثر 470 ميليون ريال با ضريب موجودي 5/2 درصد به صورت متوسط، 30 ماه است.
 • مدت انتظار دريافت اوراق تا حداكثر 500 ميليون ريال با ضريب موجودي 3 درصد به صورت متوسط، 36 ماه است.

سقف تسهيلات و وام بانك ملي براي خريد مسكن در نقاط مختلف كشور

 • سقف دريافت تسهيلات وام بانك ملي براي خريد ملك و مسكن در شهر تهران به صورت انفرادي 600 ميليون ريال، براي زوجين 1 ميليارد ريال (براي هر يك از زوجين 500 ميليون ريال) و براي جعاله 100 ميليون ريال است.
 • سقف دريافت تسهيلات وام بانك ملي براي خريد ملك و مسكن براي مراكز استان و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر به صورت انفرادي 500 ميليون ريال، براي زوجين 800 ميليون ريال (براي هر يك از زوجين 400 ميليون ريال) و براي جعاله 100 ميليون ريال است.
 • سقف دريافت تسهيلات وام بانك ملي براي خريد ملك و مسكن براي ساير نقاط شهري به صورت انفرادي 400 ميليون ريال، براي زوجين 600 ميليون ريال (براي هر يك از زوجين 300 ميليون ريال) و براي جعاله 100 ميليون ريال است.

شرايط اعطاي تسهيلات و وام بانك ملي براي خريد مسكن در نقاط مختلف كشور

تسهيلات خريد مسكن بانك ملي با هدف كمك به خريد مسكن براي افراد مختلف در نقاط مختلف كشور ارائه مي‌شود. افراد علاوه براينكه مي‌توانند از بورس اوراق حق تقدم مسكن را خريداري كنند، مي‌توانند از تسهيلات ارائه شده براي خريد مسكن استفاده كنند. البته اين تسهيلات مي‌تواند شرايط ساخت مسكن را علاوه بر خريد آن براي افراد مختلف فراهم كند. نرخ سود تسهيلات معادل 5/17 درصد و دوره بازپرداخت تسهيلات طرح حداكثر 12 سال است. تسهيلات جعاله تا سقف 100 ميليون ريال (20 برگ اوراق) با نرخ 5/17 درصد و دوره بازپرداخت 36 ماهه ارائه مي‌شود. مبلغ تسهيلات ارائه شده به ازاي هر برگ اوراق حق تقدم 5 ميليون ريال و سقف اعطاي تسهيلات هر شخص 600 ميليون ريال (120 برگ اوراق) است. نوع عقد تسهيلات فروش اقساط طرح اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۴۴:۱۶ توسط:كيان موضوع:

انواع وام بانك مسكن براي خريد ملك و خانه كدام است؟

وام بانك براي خريد مسكن انواع مختلفي دارد. در ادامه مقاله انواع وام بانك مسكن براي خريد ملك و خانه معرفي و بررسي مي‌شود. هر فردي مي‌تواند براي استعلام تسهيلات هر بانكي به سايت آن بانك مراجعه كند.

1-حساب صندوق پس انداز مسكن يكم

يكي از طرح‌هاي بانك مسكن براي خريد خانه زوجين، صندوق پس از انداز مسكن يكم است. سقف تسهيلات زوجين از محل صندوق پس انداز مسكن يكم شهر تهران معادل 1 ميليارد و 600 ميليون ريال (هريك از زوجين 800 ميليون ريال) است. براي شهرهاي بزرگ بالاي 200 هزار نفر رقم تسهيلات اين وام خريد مسكن به 1 ميليارد و 200 ميليون ريال (هريك از زوجين 600 ميليون ريال) و براي ساير مناطق شهري اين رقم ارائه تسهيلات خريد مسكن به 800 ميليون ريال (هريك از زوجين 400 ميليون ريال) مي‌رسد. نرخ سود تسهيلات اين وام خريد مسكن 8 درصد، نرخ سود دوران مشاركت آن 8 درصد، حداقل مدت انتظار اوليه 12 ماه و روش بازپرداخت به روش ساده و پلكاني سالانه و دوره‌اي است. همچنين در ارزيابي كارشناس بانك بايد 80 درصد ارزش ملك برابر با مبلغ وام بانك دريافتي باشد.

نكات دريافت وام از حساب صندوق پس انداز مسكن يكم

 • براي شهر تهران، حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 67.000.000 ريال، حداقل مدت انتظار اوليه 12 ماه، ضرايب برابري 6 ماه يك برابر، حداكثر ضرايب برابري 6 دوره، حداقل متوسط موجودي در هر دوره به طور جداگانه 135.000.000 ريال، سقف تسهيلات 800.000.000 ريال و حداكثر مدت بازپرداخت 144 ماه است.
 • براي شهرهاي بالاي 200 هزار نفر، حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 67.000.000 ريال، حداقل مدت انتظار اوليه 12 ماه، ضرايب برابري 6 ماه يك برابر، حداكثر ضرايب برابري 6 دوره، حداقل متوسط موجودي در هر دوره به طور جداگانه 100.000.000 ريال، سقف تسهيلات 600.000.000 ريال و حداكثر مدت بازپرداخت 144 ماه است.
 • براي ساير مناطق شهري، حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 67.000.000 ريال، حداقل مدت انتظار اوليه 12 ماه، ضرايب برابري 6 ماه يك برابر، حداكثر ضرايب برابري 6 دوره، حداقل متوسط موجودي در هر دوره به طور جداگانه 67.000.000 ريال، سقف تسهيلات 400.000.000 ريال و حداكثر مدت بازپرداخت 144 ماه است.

نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي و مشاركتي از محل صندوق پس انداز مسكن يكم

 • نرخ تسهيلات مشاركت مدني و فروش اقساطي مسكن (خريد- واگذاري سهم الشركه) - از محل حساب صندوق پس انداز مسكن يكم- در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري- خانه اولي‌ها 6 درصد است.
 • نرخ تسهيلات مشاركت مدني و فروش اقساطي مسكن (خريد- واگذاري سهم الشركه) - از محل حساب صندوق پس انداز مسكن يكم- در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري- به غير از خانه اولي‌ها 8 درصد است.
 • نرخ تسهيلات مشاركت مدني و فروش اقساطي مسكن (خريد- واگذاري سهم الشركه) - از محل حساب صندوق پس انداز مسكن يكم- در بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري 8 درصد است.
 • نرخ تسهيلات مشاركت مدني از محل حساب صندوق پس انداز مسكن يكم انبوه سازان جهت ساخت در بافت‌هاي فرسوده 8 درصد است.

شرايط و ضوابط دريافت وام از حساب صندوق پس انداز مسكن يكم

برخي از شرايط و ضوابط دريافت وام بانك از محل صندوق پس انداز مسكن يكم عبارتند از:

 • عدم پرداخت سود به سپرده پس انداز مسكن يكم
 • پرداخت سود به سپرده صندوق پس انداز مسكن يكم در صورت فسخ حساب و انصراف از دريافت تسهيلات
 • محرز و ثابت شدن توانايي پرداخت اقساط وام بانك از سوي متقاضي براي بانك با استعلام ضامن و دريافت مداركي چون حكم استخدامي، فيش حقوقي، گردش حساب بانكي و ...
 • مجاز بودن هر فرد به تنها استفاده از يك فقره تسهيلات در قالب صندوق پس انداز يكم
 • انتخاب نوع بازپرداخت اقساط به صورت پلكاني يا ساده (سالانه يا دوره‌اي) توسط گيرنده تسهيلات
 • ممنوعيت اعطاي وام بانك در قالب حساب صندوق پس انداز مسكن يكم به اتباع خارجي
 • اعطاي سود معادل سود سپرده‌هاي كوتاه مدت عادي (در حال حاضر 10 درصد) براي انصراف دهندگان از دريافت تسهيلات
 • امكان اعطاي اين وام و تسهيلات به افراد مجرد، افرادي كه همسرشان فوت يا متاركه كرده‌اند، در صورت برخورداري از درآمد مستقل
 • از عمر ملك از تاريخ صدور جواز ساخت نبايد بيش از 15 سال گذشته باشد.

2-از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهيلات مسكن

يكي ديگر از طرح‌هاي خريد مسكن از طريق وام بانك مسكن و تسهيلات آن از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهيلات مسكن است. در اين طرح سقف تسهيلات براي شهر تهران 600 ميليون ريال، براي مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 500 ميليون ريال و براي ساير مناطق شهري 400 ميليون ريال است. نرخ سود تسهيلات اين نوع وام خريد مسكن 17.5 درصد، مدت بازپرداخت حداكثر 12 سال و روش بازپرداخت اقساط وام بانك به صورت ساده و پلكاني سالانه و دوره‌اي است. همچنين در ارزيابي كارشناس بانك از ارزش ملك بايد 80 درصد ارزش ملك برابر با مبلغ وام بانك دريافتي باشد. سن ملك از تاريخ صدور اولين جواز ساختماني بايد زير 20 سال باشد.

مبلغ اقساط دريافت وام بانك از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهيلات مسكن

 • مبلغ اقساط وام بانك از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهيلات مسكن در تهران براي تسهيلات 600 ميليون ريالي، ماهيانه تقريبا 10.000.000 ريال است.
 • مبلغ اقساط وام بانك از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهيلات مسكن در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر براي تسهيلات 500 ميليون ريالي، ماهيانه تقريبا 8.330.000 ريال است.
 • مبلغ اقساط وام بانك از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهيلات مسكن در تهران براي تسهيلات 400 ميليون ريالي، ماهيانه تقريبا 6.667.000 ريال است.

3-از محل صندوق پس انداز مسكن 120 ميليون ريالي

يكي ديگر از طرح‌هاي خريد مسكن از طريق وام بانك مسكن و تسهيلات آن از محل صندوق پس انداز مسكن 120 ميليون ريالي است. سقف تسهيلات اين وام خريد مسكن 120 ميليون ريال، ميزان سپرده گذاري 240 ميليون ريال، دوره انتظار 6 ماه، نرخ تسهيلات اين نوع وام خريد مسكن 11 درصد، مدت بازپرداخت حداكثر 12 سال و روش بازپرداخت اقساط وام به صورت ساده و پلكاني سالانه و دوره‌اي است. همچنين در ارزيابي كارشناس بانك از ارزش ملك بايد 80 درصد ارزش ملك برابر با مبلغ وام بانك دريافتي باشد. سن ملك از تاريخ صدور اولين جواز ساختماني بايد زير 25 سال باشد.

4-از محل حساب پس انداز مسكن جوانان

يكي ديگر از طرح‌هاي خريد مسكن از طريق وام بانك مسكن و تسهيلات آن از محل حساب پس انداز مسكن جوانان است. در اين طرح سقف تسهيلات براي شهر تهران در پايان سال پانزدهم 2.130 ميليون ريال، براي مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 1.770 ميليون ريال و براي ساير مناطق شهري 1.420 ميليون ريال است. سقف تسهيلات براي شهر تهران در پايان سال ششم يك ميليارد ريال، براي مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 830 ميليون ريال و براي ساير مناطق شهري 660 ميليون ريال است. سقف تسهيلات براي شهر تهران در پايان سال پنجم 910 ميليون ريال، براي مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر 760 ميليون ريال و براي ساير مناطق شهري 610 ميليون ريال است. نرخ سود تسهيلات اين نوع وام خريد مسكن 17.5 درصد، مدت بازپرداخت حداكثر 12 سال و روش بازپرداخت اقساط وام به صورت ساده و پلكاني سالانه و دوره‌اي است. همچنين در ارزيابي كارشناس بانك از ارزش ملك بايد 80 درصد ارزش ملك برابر با مبلغ وام دريافتي باشد. سن ملك از تاريخ صدور اولين جواز ساختماني بايد زير 20 سال باشد.

استعلام از بانك مركزي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۰۴:۳۷ توسط:كيان موضوع:

شيوه معاملات بدون بهره بردن از استعلام بدهي بانك

بدون بهره بردن از استعلام بدهي بانك انجام هر گونه معامله اي معمولا با ريسك بالايي مواجهه است. به اين صورت كه طرفين معامله همديگر را نمي شناسند و ممكن است با صدور هر گونه چكي از جانب يكي از طرفين معامله با عدم وصول آن در بازه زماني مشخص رو به رو گردد. برگشت خوردن چك و عدم وصول بدهي هاي خود به بانك از جمله مشكلات سرسام آوري است كه با عدم شناخت كافي نسبت به طرفين قرارداد صورت مي پذيرد. شايد بدون بهره بردن از استعلام بدهي بانكي نتوان راهي مطمئن پيش روي معامله گران در بازار قرار داد تا با شناخت كافي نسبت به همديگر دست به معامله بزنند. بنابراين انجام هر گونه معامله بدون اينكه شناختي نسبت به خوش حسابي يا بدحسابي طرف مقابل داشته باشيم، عملا كاري با ريسك بالاست. بنابراين مي توان با استعلام بدهي بانكي و گزارش گيري از فعاليت ها و عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي در بازار معاملات پي به وضعيت و رفتار تجاري يك فرد نمود تا با خيالي آسوده تر نسبت به قبل دست به معامله گري در بازار زد. حال ممكن است اين سوال پيش آيد كه عملا استعلام بدهي بانكي چه كاربردي در معاملات دارد؟ در ادامه با كاربردهاي آن و تأثير بسزاي آن در معاملات بيشتر آشنا خواهيم شد.

كاربرد استعلام بدهي بانكي در معاملات

استعلام بدهي بانكي با در دست داشتن مدارك شناسايي اشخاص حقيقي و حقوقي به كليه شعب بانكي در سراسر كشور صورت مي گيرد. وجود اطلاعاتي كه در اين گونه از استعلام ها وجود دارد، يك معامله گر را نسبت به پرداخت تمامي قبوض و بدهي ها و اقساط خود مطلع مي سازد كه وي نسبت به پرداخت تمامي اين موارد، وفادار بوده است يا اينكه پرداخت بدهي هاي خود را پشت گوش مي انداخته است و با امروز و فردا كردن نسبت به پرداخت تمامي بدهي هاي خود اعم از بدهي هاي قبوض آب و برق و گاز كه مي بايست ماهانه يا دو ماهي يك بار سر موعد مقرر شده خويش در فيش هاي ساختماني ملزم به پرداخت به موقع بوده است يا خير؟ ساير بدهي هاي فرد و اقساط وي به بانك از جمله بدهي هاي پرداخت وام هاي گرفته شده از بانك و اقساط آن ها و ساير موارد به طور كلي در استعلام بدهي بانكي به طور ريز و درشت قابل رويت است. بنابراين كاربرد اين استعلام ها و اطلاعات درج شده در داخل آن ها زماني خودنمايي مي كند كه فردي درصدد ورود به بازار معامله و تجارت با كسي ديگر است و هيچ گونه شناختي نسبت به وي ندارد، در اين چنين مواردي سابقه گذشته افراد كه در استعلام بدهي بانكي به طور كامل قابل مشاهده است مي تواند به عنوان يك فاكتور اصلي براي افراد حقيقي و حقوقي باشد كه بر حسب سابقه اين دسته از افراد نسبت به معامله گري با وي تصميم گيري نمايند. پس به طور كلي مي توان با در دست داشتن استعلام بدهي افراد و سنجش عملكرد تجاري وي به اين نكته مهم و حائز اهميت پيش از صورت دادن معاملات پي برد كه آيا وي نسبت به پرداخت بدهي هاي خود فردي ملتزم و متعهد هست يا خير؟ بعد از پي بردن به اين مسئله حياتي راحت تر مي توان معاملات خود را با اشخاص حقيقي و حقوقي از پي گرفت. 

آيا استعلام بدهي بانكي مطمئن ترين راه براي شناخت افراد است؟

شايد اين سوال بسيار مهم به ذهن خيلي از اشخاص حقيقي و حقوقي خطور كرده باشد. آيا استعلام بدهي بانكي مطمئن ترين راه براي شناخت افراد است؟ و آيا با ديدن استعلام بدهي مثبت افراد به ضرس قاطع مي توان گفت چنين شخصي به هيچ عنوان امكان ندارد بدهي به بار آورد و حتي حالت عكس اين قضيه هم ممكن است رخ دهد و اين سوال براي افراد به وجود آيد كه آيا استعلام بدهي منفي افراد هميشه نشان دهنده ترس و دلهره و ريسك پذيري با آن فرد است و به هيچ عنوان نبايد با وي وارد معامله شد؟ تمامي اين سوالات همواره در ذهن افراد در حال تردد است و ذهن وي را مشغول به خود ساخته است. معمولا تمامي اين سوالات پيش از صورت دادن هر معامله اي به ذهن افراد خطور مي كند. اما براي پاسخ دهي به اين سوالات مي بايست خاطر نشان كرد كه هيچ چيز كلي در اين باره وجود ندارد و تمامي اين اطلاعات نسبي هستند. چرا كه موارد بسيار زيادي بوده است كه افرادي با استعلام بدهي بانكي وضعيت قرمز يا نزديك به آن كه نشانگر به بار آوردن بدهي هاي زياد اين فرد تا پيش از اين بوده است، وارد معامله شده اند و نسبت به بدهي هاي خود متعهد گشته اند و عكس اين قضيه نيز بسيار زياد پيش آمده است. بنابراين نمي توان به ضرس قاطع گفت با توجه به سابقه منفي يك فرد تمامي معاملات بعدي اين فرد نيز طبق منوال گذشته خواهد بود و نيز با توجه به وضعيت سفيد و شايسته يك فرد نمي توان به طور قطع گفت كه چنين فردي هيچ گاه در انجام معاملات خود بدهي به بار نمي آورد. بنابراين درصدي ريسك همواره با صدور چك و چك كشي با افراد همراه است و نبايد به طور قطع به استعلام بدهي بانكي نيز تكيه كرد و همواره بايد در نظر داشت كه تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي هميشه به يك صورت نيستند و  تحت شرايط مختلف ممكن است به يكباره رنگ عوض كنند و شخصيت خود واقعي خود را از دست بدهند. با تمامي اين شرايط نمي توان كاربرد و تأثير بسيار زياد استعلام بدهي بانكي را در ميزان خوش حسابي و بدحسابي افراد كتمان كرد و مي توان گفت اين اطلاعات مندرج در استعلام ها تا حد بسيار زيادي كمك حال افراد خواهند شد و دست آن ها را در معاملات بازتر مي كند تا با ديدي بازتر و نگاهي فراخ تر به فرد مذكور وارد معامله با وي شد. پس همواره توصيه مي گردد پيش از هر گونه معامله اي به صورت اقساط بايستي استعلام بدهي بانكي وي را چك نمود و تمامي موارد درج شده در آن را مورد ارزيابي و سنجش قرار داد تا سرآخر بتوان معامله اي شايسته بدون هيچ گونه ضرر و زياني را در پيش گرفت.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ دى ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۴:۵۴ توسط:كيان موضوع:

چه تفاوتي بين موسسات رتبه‌بندي اعتباري(( Credit rating agency)) و موسسات اعتبار سنجي ( credit bureau) وجود دارد؟

براي تشخيص اهداف متفاوت موسسات رتبه‌بندي اعتباري و موسسات اعتبار سنجي بايد تعاملات اعتباري و نحوه گزارشگري اعتباري هر يك را بررسي ‌كنيم.

موسسات رتبه بندي اعتباري

موسسات رتبه‌بندي اعتباري، اعتبار شركت‌ها را با تحليل اطلاعات مالي آنها بررسي مي‌كنند و به هر يك از بنگاه‌ها رتبه اعتباري تخصيص مي دهند. اين موسسات نياز سرمايه‌گذاران براي تحليل ريسك يك سرمايه‌گذاري خاص را برآورده مي‌كنند و سرمايه‌گذاران به كمك آن‌ها به يك بينش كلي از پايداري مالي شركت‌هايي كه مايل به اتخاذ وام از آن‌ها با صدور اوراق قرضه يا واگذاري سهام هستند، دست پيدا مي‌كنند.

دو نوع رتبه‌بندي اعتباري شامل رتبه‌بندي اوراق بهادار و رتبه‌بندي شركت‌ها وجود دارد. اين رتبه‌بندي‌ها براي سرمايه‌گذاران اطلاعاتي در مورد تعهدات بدهي و اوراق بهادار شركت‌ها  فراهم مي‌كند. اين موسسات همچنين توان مالي بازپرداخت بدهي شركت‌هاي بيمه را رتبه‌بندي مي‌نمايند.

رتبه اعتباري با حروفي مانند AAA يا CCC نمايش داده مي‌شوند. بنابراين سرمايه‌گذاران به آساني با مشاهده رتبه اعتباري ريسك معاملات را برآورد مي‌كنند. در آمريكا موديز، استاندارد اند پورز و فيچ سه موسسه بزرگ رتبه‌بندي اعتباري هستند كه سهم زيادي از بازار جهاني را به خود اختصاص داده‌اند. هر يك از اين موسسات رتبه اعتباري متفاوتي ارائه مي‌دهند كه اين رتبه اعتباري بر مبناي تعداد زيادي متغير مانند اطلاعات در سطح بنگاه و اطلاعات مبتني بر بازار و اطلاعات تخمين زده شده بر مبناي سوابق بنگاه تعيين مي‌شود.

موسسات اعتبار سنجي

درحالي كه رتبه اعتباري اطلاعات شركت‌ها و دولت‌ها و اوراق قرضه را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌كند، گزارش اعتباري و نمره اعتباري اطلاعات افراد وام‌گيرنده را در اختيار دولت‌ها و وام‌دهندگان قرار مي‌دهد. موسساتي كه اطلاعات در باره اعتبار مشتريان را گردآوري و توزيع مي‌كنند موسسات اعتبارسنجي ناميده مي‌شوند. موسسات اعتبارسنجي، موسسات ارائه دهنده گزارشات اعتباري نيز ناميده مي‌شوند. صنعت اعتبارسنجي آمريكا تحت سلطه سه موسسه اعتبارسنجي به نام‌هايExperian ،  Equifax و TransUnion است.

ويژگي جالب موسسات اعتبارسنجي طريقه تبادل اطلاعات و مدل كسب‌و‌كارشان است. بانك‌ها، موسسات اعتباري مالي، كارگزاران و صندوق‌هاي قرض الحسنه اطلاعات اعتباري مشتريان‌شان را به موسسات اعتبارسنجي ارسال مي‌كنند و سپس موسسات اعتبار سنجي اطلاعات را يكپارچه مي‌نمايند و به صورت كامل‌تر در اختيار آن‌ها قرار مي‌دهند. موسسات اعتبار سنجي گزارش‌هاي اعتباري مشتريان را تحليل مي‌كنند و بر مبناي آن نمره اعتباري يا امتياز اعتباري ارائه مي‌دهند. برخلاف رتبه اعتباري كه به صورت حروف نمايش داده مي‌شود نمره اعتباري از طريق اعداد نمايش داده مي‌شود. نمره اعتباري بر احتمال دريافت وام شخص و فرصت‌هاي استخدامي او تاثير مي‌گذارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۶:۰۸ توسط:كيان موضوع:

رتبه اعتباري و تأثير آن روي اشخاص

اگر با رتبه اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي در بازار آشنا بوده باشيد؛ حتما اين نكته را به خوبي درخواهيد يافت كه استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك تا چه ميزان روي رتبه اعتباري افراد تأثيرگذار خواهد بود. در صورتي كه با رتبه اعتباري يا گزارش اعتباري افراد حقيقي و حقوقي كمترين آشنايي نداريد؛ لازم مي آيد كه ابتداي امر توضيحاتي در اين خصوص داده شود تا پس از آشنايي با رتبه اعتباري تأثير استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك روي رتبه اعتباري افراد بيش از پيش ملموس تر گردد. پس با ما همراه باشيد تا به پاسخ تمامي سوالات و ابهامات ذهن خود در اين مسائل بانكي دست يابيد.

رتبه اعتباري

رتبه اعتباري يا گزارش اعتباري به عنوان يك معياري بر حسب عملكرد تمامي افراد حقيقي و حقوقي است كه به واقع نشان دهنده فعاليت هاي پيشين آن ها در بازار است. هر چقدر يك فرد حقيقي يا حقوقي در بازار نسبت به پرداخت بدهي هاي خود به بانك و تمامي اقساط خود در سر موعد مقرر شده خويش پاي بند و مقيد باشد، نشان دهنده رتبه اعتباري بالاي فرد است و برعكس هر چقدر يك فرد بدهي هاي بسيار زيادي را به بار آورده باشد و اقساط خود را سر وقت پرداخت نكند، نمايانگر اين است كه فرد مذكور از رتبه اعتباري بالايي برخوردار نيست. در نتيجه پس از استعلام بدهي بانكي اين فرد و رتبه اعتباري پايين آن مي توان به ضرس قاطع به اين نتيجه دست يافت كه انجام هر گونه معامله با وي با ريسك بسيار زيادي همراه است. بنابراين گزارش اعتباري افراد حقيقي و حقوقي بسيار مهم و حائز اهميت است. براي اعتبارسنجي فرمول هاي بسيار استاندارد و كارآمدي وجود دارد كه رتبه اعتباري افراد را بر حسب آن تخمين مي زنند. بنابراين همواره به تمامي افراد توصيه مي گردد نسبت به پرداخت حساب ها، اقساط تسهيلات دريافت شده و... به موقع و درست سر وقت مقرر شده خود متعهد گردند تا با احراز رتبه اعتباري خوب و مطلوب تشويق گردند و وجهه خوب و قابل قبولي را از خود در بازار بر جاي بگذارند. اما در غير اين صورت به بار آوردن هر گونه بدهي و ديركرد و تأخير در پرداخت بدهي ها و اقساط خود در نزد بانك ها يك نقطه منفي براي افراد تلقي مي گردد. چك برگشتي يكي از آن دسته از مواردي است كه تأثير بسزايي در افت رتبه اعتباري افراد دارد. به واقع مي توان گفت رتبه اعتباري به منزله كارنامه و عملكرد اعتباري اشخاص است كه ميزان وفاداري به تعهدات يك فرد نسبت به قبوض و حساب هاي خود را نشان مي دهد. بنابراين در صورتي كه فردي براي دريافت تسهيلات خود به هر شعبه بانكي مراجعه كند، متصدي بانك تنها با استعلام بدهي بانكي فرد مذكور و دريافت و ارزيابي رتبه اعتباري وي متوجه ميزان وفاداري وي نسبت به تعهداتش خواهد شد. بنابراين به همين سادگي ميتوان فهميد كه انجام هر گونه معامله با چنين شخصي با هاله اي از ابهام رو به روست و با ريسك پذيري خيلي زيادي همراه است يا خير. هر چند كه رتبه اعتباري هميشه معيار مناسبي نيست و ممكن است يك فرد به يكباره رنگ عوض كند ولي به طور كلي فاكتوري مناسبي براي سنجش اعتباري وي در بازار و ميزان وفاداري آن به تعهداتش مي باشد.

استعلام بدهي بانك

تا پيش از اين در مورد رتبه اعتباري سخن گفتيم. ميزان رتبه اعتباري پس از استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك مشخص مي گردد. حال سوال اينجاست كه چه مواردي در استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك وجود دارد كه تعيين كننده اين رتبه براي اشخاص حقيقي و حقوقي است؟ در پاسخ بايد گفت كليه بدهي هاي فرد اعم از صورتحساب شماره حساب يا شماره حساب هاي يك فرد، تمامي قبوض پرداختي، تمامي تراكنش هاي بانكي فرد، پرداخت تمامي اقساط وام هاي گرفته شده فرد، تمامي اقساط اقلام خريداري شده فرد و... تماما در سررسيد اقساط بانك و استعلام بدهي بانك به صورت مكتوب پس از احراز هويت قابل دسترسي است. حتي بسياري از موارد ديگر از جمله جريمه ماشين شخصي و پرداخت يا عدم پرداخت و تأخير در آن به طور كلي  مي تواند در اين گونه استعلام ها قابل رويت باشد. به گونه اي كه ممكن است خود افراد هم متوجه اين مسائل نگردند اما پس از مشاهده استعلام بدهي بانكي و سررسيد اقساط بانكي خود مي توان به راحتي رتبه اعتباري اشخاص را مورد ارزيابي و سنجش قرار داد.

تأثير استعلام بدهي بانك و سررسيد اقساط بانك بر روي رتبه اعتباري

با فراگيري كليه نكاتي كه در بالا به آن اشاره ورزيديم، به راحتي مي توان به اين نتيجه دست يافت كه استعلام بدهي بانكي مثبت يك فرد ممكن است به يك باره رتبه اعتباري وي را تا حد بسيار زيادي بالا ببرد و برعكس استعلام بدهي بانكي منفي يك فرد باعث نزول رتبه اعتباري فرد گردد. توضيح اينكه استعلام بدهي بانكي مثبت نشان دهنده پرداخت به موقع تمامي بدهي هاي فرد به بانك است و استعلام بدهي بانكي منفي نمايانگر عدم پرداخت يا بدهي هاي بسيار زياد فرد يا تأخير در پرداخت بدهي هاي اشخاص حقيقي و حقوقي به بانك مي باشد. بنابراين همواره بايد در نظر داشت كه اگر خواهان دست يافتن به رتبه اعتباري بالايي هستيد، مي بايست نسبت به پرداخت به موقع تمامي اقساط خود مقيد و پاي بند باشيد تا وجهه اقتصادي خود را در ميان كسبه و اعتبار دهندگان همواره حفظ نماييد. سررسيد اقساط بانك تمامي اقساط بانكي افراد حقيقي و حقوقي را نشان مي دهد كه يك فرد پس از دريافت تسهيلات از بانك و درخواست وام هاي مختلف مي بايستي اقساط آن را در بازه زماني مشخصي پرداخت مي كرده است. در صورتي كه شخص مذكور نسبت به پرداخت تمامي اقساط خود هم و غم خويش را به كار گمارده است كه آن ها را سر وقت قانوني خويش به بانك پرداخت نمايد، نشان دهنده آن است كه وي فردي مقيد و متعهد بوده و نسبت به تعهدات خويش به بانك وفادار بوده است ولي در غير اين صورت مي توان به عدم وفاداري اين شخص نسبت به اقساطش شك كرد. پس سررسيد اقساط بانك به بنگاه هاي اقتصادي كمك مي كند كه وارد معامله اقساطي با يك شخص شوند و يا اينكه از انجام معامله اقساطي با وي سر باز زنند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۵۴:۰۴ توسط:كيان موضوع:

 انواع مختلف وام بانك در كشور انگلستان كدام است؟

وام بانك كشور انگلستان انواع مختلفي دارد. يكي از اقدامات بانك‌ها براي دادن وام استعلام ضامن است. براي استعلام تسهيلات و وام براي هر بانك در اين كشور مي‌توانيد به سايت هاي اعتبار سنجي مراجعه كنيد. اگر نياز به خريد مسكن، خانه و يا خودرو در اين كشور داشته باشيد اما پول كافي نداشته باشيد، يك وام شخصي مي‌تواند به شما در دريافت سريع وجه كمك كند. انواع مختلفي از وام‌هاي شخصي وجود دارد كه اهداف مختلفي را ارائه مي‌دهند، بنابراين آشنايي با جزئيات دقيق و كامل آنها مي‌تواند به شما در يافت وام مناسب كمك كند.

وام‌هاي مطمئن

مبلغ وام‌هاي امن بيشتر از وام هاي ناامن است و براي اعطاي آن بانك‌ها نياز به سند يك دارايي از سوي متقاضي براي ضمانت دارند. به طور معمول وام‌هاي تضمين شده داراي نرخ بهره پايين تري از سوي بانك هستند، زيرا بانك ضمانت كافي را دارد.

وام‌هاي ناامن

مبلغ وام‌هاي ناامن كمتر است. اين وام مناسب براي نوسازي خانه يا خريد خودرو است. پايين بودن نرخ بهره اين وام به عوامل ديگري مانند رتبه و نمره اعتباري شما بستگي دارد.

وام اتحاديه اعتباري

اتحاديه اعتباري تعاوني‌اي است كه در آن اعضا مبلغي را پس انداز مي‌كنند تا با كمك هم مبلغ اعتبار وام يكديگر را تامين كنند. براي عضويت در اين تعاوني‌ها، بايد پيوند مشتركي با ساير اعضا مانند خانواده يا محيط كار در همان منطقه داشته باشيد.

وام‌هاي P2P

در اين سيستم وام دهي، وام گيرندگان و وام دهندگان در نرخ بهره باهم شريك مي‌شوند. وب سايت‌هاي اين سيستم‌هاي وام دهي تحت پوشش دولت نيستند و طرح جبران خدمات مالي (FSCS ) از پس انداز بانكي تا 75،000 پوند محافظت مي‌كند.

قبل از درخواست وام بانك از بانك‌هاي كشور انگلستان چه چيزهايي را بايد بررسي كنيد؟

اخذ وام بانك از بانك‌هاي انگليس نياز به طي كردن مراحل و رعايت دستور العمل‌هايي دارد. اگر مي‌خواهيد خانه‌اي بخريد يا آن را نوسازي كنيد يا يك ماشين جديد بخريد، يك وام شخصي مي‌تواند به شما كمك كند. اما قبل از درخواست وام ، مواردي وجود دارد كه بايد در نظر بگيريد.

1- آيا وام بانك شخصي گزينه مناسبي است؟

وام بانك شخصي تنها انتخاب موجود نيست. آيا مي‌توانيد در گرفتن وام و زمان خود صرفه جويي كنيد؟ حتي اگر قادر به صرفه جويي در كل مبلغ وام نباشيد، صرفه جويي در بخشي از آن شما را در وضعيت بهتري قرار مي دهد. اگر مبلغ مورد نياز شما نسبتا اندك است و مطمئن هستيد كه مي‌توانيد اقساط آن را سريع و به موقع پرداخت كنيد، كارت اعتباري با دوره بدون بهره در مورد خريد گزينه ديگري است كه مي‌تواند مناسب باشد.

2. بازپرداخت اقساط وام بانك در انگلستان چه خواهد بود؟

از هر بانكي كه در انگلستان قصد داريد تا وام بگيريد اطلاعات مورد نظر را دريافت كنيد تا ببينيد كه بازپرداخت‌ وام‌هاي شما چقدر مي‌تواند باشد و اين ممكن است بودجه شما را تحت تاثير قرار دهد. اگر به دنبال دريافت وام شخصي با نرخ بهره متغير هستيد، به خاطر داشته باشيد كه نرخ بهره مي‌تواند بالا يا پايين رود. اگر قرار شد كه بالا رود، باز هم مي‌توانيد اقساط خود را به موقع و سر وقت پرداخت كنيد؟ اگر اينگونه نباشد، ممكن است بخواهيد مبلغ وام را كمتر كنيد يا زمان پرداخت اقساط آن را تمديد كنيد.

3- وام بانك امن يا ناامن است؟

وام امن وامي است كه در آن شما يك سند يك دارايي (مانند ماشين يا ملك) به عنوان تضمين براي كاهش نرخ بهره ارائه مي‌دهيد. به خاطر داشته باشيد اگر نتوانيد اقساط وام را پرداخت كنيد، دارايي ضمانت شده در معرض خطر قرار مي‌گيرد. با يك وام ناامن، ضمانتي را ارائه نمي‌دهيد، اما مبلغي كه مي‌توانيد وام بگيريد، معمولا كمتر است.

4- مدت بازپرداخت اقساط وام بانك چقدر است؟

اين بر ميزان بهره‌اي كه به بانك پرداخت مي‌كنيد و در نهايت هزينه كلي وام بستگي دارد. هر چه مدت بازپرداخت اقساط وام طولاني‌تر باشد، بانك بهره بيشتري از وام ارائه شده دريافت مي‌كند.

5- آيا براي بازپرداخت زودتر از موعد اقساط وام جريمه‌اي در پي دارد؟

برخي از وام دهندگان اگر بازپرداخت وام خود را زودتر از موعد پرداخت نكنيد، به حساب شما مبلغي به عنوان پاداش پرداخت مي كنند. اگر احساس مي‌كنيد اين كاري است كه ممكن است بخواهيد انجام دهيد، پس از دريافت اين پاداش اجتناب كنيد و اقساط وام بانك خود را زودتر از موعد پرداخت نكنيد

6. گزارش اعتبار سنجي شما چه تاثيري دارد؟

تاريخچه صورت حساب مالي و كارت‌هاي اعتباري شما براي پذيرفته شدن درخواست وام شخصي براي وام دهنده از اهميت بالايي برخوردار است. گزارش‌هاي اعتبار سنجي كه مربوط به تاريخچه صورت حساب مالي و كارت‌هاي اعتباري شما است، توسط سه آژانس مرجع اعتبار سنجي - TransUnion ، Equifax و Experian –  انجام مي‌شود. مي‌توانيد نمرات و رتبه اعتباري خود را به‌ صورت رايگان يا با هزينه اندك در سايت اين آژانس‌هاي اعتبار سنجي مشاهده كنيد.

نكات گرفتن يك وام بانك موفق چيست؟

اگر متقاضي اخذ وام بانك هستيد، چند نكته براي موفقيت در گرفتن آن وجود دارد كه در ادامه معرفي خواهند شد.

1. تاريخچه صورت حساب مالي و كارت‌هاي اعتباري خود را بهبود بخشيد.

تعدادي كار وجود دارد كه مي‌توانيد براي بهبود رتبه اعتباري خود از جمله ثبت نام در انتخابات الكترونيكي يا electoral register انجام دهيد. اگر در گذشته وام بانك نگرفته باشيد، تصميم گيري در مورد توانايي شما براي بازپرداخت اقساط وام دشوار است. هرگونه تاخير در بازپرداخت اقساط وام يا عدم پرداخت برخي از آنها مي‌تواند بر رتبه اعتباري شما تاثير منفي بگذارد.

2. گزارش اعتبار سنجي خود را بررسي كنيد.( رتبه اعتباري ، گزارش اعتباري ، استعلام بانكي آنلاين ، استعلام گزارش اعتباري)

عمده آژانس‌هاي مرجع و معتبر اعتبار سنجي در انگلستان TransUnion ، Equifax و Experian هستند. مي‌توانيد نمرات و رتبه‌هاي اعتباري خود را كه اين آژانس‌ها اعتبار سنجي به صورت رايگان يا با هزينه اندك ارائه مي‌دهند، مشاهده كنيد.

3. درخواست خود را دوباره بررسي كنيد.

يك اشتباه كوچك مي‌تواند بر نتيجه بررسي درخواست وام بانك شما تاثير بگذارد. به عنوان مثال، ممكن است آدرس منزل خود را اشتباه نوشته باشيد. قبل از كليك بر روي درخواست وام خود، اطمينان حاصل كنيد كه همه چيز كاملا درست و دقيق وارد شده است.

4- تعداد وام‌هاي درخواستي را كاهش دهيد.

درخواست‌هاي  وام بانك چندگانه در مدت زمان كوتاه مي‌توانند اين تصور را ايجاد كنند كه در مديريت پول خود مشكل داريد. اگر فقط به دنبال اين هستيد كه ببينيد چه مقدار نياز به بازپرداخت در هر ماه داريد، مي‌توانيد با استفاده از يك ماشين حساب مخصوص هر بانك تخمين بزنيد.

نتيجه گيري:

در اين مقاله در مورد دريافت انواع وام‌ها در بانك‌هاي كشور انگلستان، چگونگي بازپرداخت‌ها آنها، اينكه چه زماني ممكن است دريافت يك وام مناسب باشد، چگونگي انتخاب وام، چقدر مي توانيد وام بگيريد و همچنين چگونگي درخواست وام و نكات اخذ وام بانك اطلاع رساني شد. به خاطر داشته باشيد كه هنگام درخواست وام بايد از هزينه‌ها و خطرات و همچنين هرگونه شرايط آگاهي كامل داشته باشيد.

منابع:

hsbc


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۳۸:۵۵ توسط:كيان موضوع:

چطور مي‌توان وام بانك كشور آلمان را دريافت كرد؟

وام بانكي از كشور آلمان را مي‌توان از روش‌هاي مختلفي دريافت كرد. براي افراد خارجي اين وام مي‌تواند براي خريد خانه يا خريد خودرو در اين كشور دريافت شود. بانك‌هاي آلمان كه زير نظر اتحاديه اروپا فعاليت مي‌كنند، قوانين خاصي براي استعلام ضامن و استعلام تسهيلات دارند. در اين مقاله روش‌هاي مختلفي كه مي‌توان از بانك‌هاي آلماني وام گرفت را بررسي خواهيم كرد و بعضي از اين روش‌ها مناسب حتي براي افرادي است كه رتبه بندي اعتباري در موسسات اعتباري آلمان ندارند.

انواع وام بانك در آلمان

بسته به هدف شما براي گرفتن اعتبار، انواع مختلفي از وام بانك در آلمان موجود است. انواع اصلي وام‌هاي اعتباري عبارتند از:

 • RatenKredit   : وام‌هاي اقساطي: وام شخصي با پرداخت ماهانه متغير.
 • RahmenKredit   :وام اعتباري شخصي با پرداخت ماهانه ثابت.
 • AutoKredit  : وام خريد خودرو ، وام خودرو براي تامين اعتبار در آلمان.
 • Wohnungskredit (Immobilien) : اعتبار براي خريد خانه،  وام خريد مسكن در خانه.
 • SofortKredit  : اعتبار فوري.

الزامات دريافت وام بانك در آلمان

آلمان يك كشور محافظه كار در زمينه اعتباري است و وام اعتباري را به راحتي ارائه نمي‌دهد، مگر اينكه برخي از الزامات اساسي را برآورده كنيد. بنابراين، براي به دست آوردن وام اعتباري در آلمان از يك بانك، شما بايد حداقل شرايط زير را رعايت كنيد:

1-اخذ نمره SCHUFA خوب، يعني داشتن رتبه بندي اعتباري خوب.

2-اخذ اجازه اقامت (ترجيحا دائم) يا حداقل اخذ اجازه اقامت موقت يا با ويزا كه كل دوره وام را پوشش مي‌دهد.

3-داشتن درآمد منظم و پايدار: بايد بتوانيد برگه‌هاي حقوق و دستمزد خود را تهيه كنيد. اگر كار آزاد داريد، مي‌توانيد اظهارنامه مالياتي سال گذشته و صورتحساب ماهانه خود را به طور منظم نشان دهيد. اگر به طور منظم با يك مشتري كار مي كنيد، مي‌توانيد از اين شركت بخواهيد كه بنويسد كه با آنها به طور منظم كار مي‌كنيد و مبلغ احتمالي وام بانك را از آنها بدست مي آوريد.

در صورت داشتن شرايط فوق مي توانيد در آلمان وام بانك بگيريد. بانكي را انتخاب كنيد كه معمولا نرخ بهره پايين تري دارد.

دليل براي گرفتن وام بانك در آلمان مهم است.

اگرچه در نهايت همه بانك‌ها در صورت داشتن شرايط مد نظر پول و وام مي‌دهند، اما گرفتن وام مناسب  با شرايط ايده آل بستگي به نوع وام و وام دهنده دارد. به عنوان مثال ، اگر متقاضي دريافت وام مسكن هستيد ، اگر بيش از 20 درصد از ارزش خانه را بپردازيد، شانس بالايي خواهيد داشت. گزينه هاي زيادي براي گرفتن وام وجود دارد. اگر متقاضي وام خودرو هستيد، بهتر است مستقيما با فروشنده خودرو تماس بگيريد. زيرا آنها معاملات و ارتباطات بهتري با بانك‌ها دارند.

از كجا وام دريافت كنيد

در آلمان موسسات مختلفي وجود دارد كه وام ارائه مي دهند. بسته به موسسه، نرخ بهره تغيير مي‌كند.

1. وام بانك

اولين گزينه انتخاب بانك مناسب براي گرفتن وام است. معمولا، بيشتر بانك‌ها با كمترين نرخ بهره وام و تسهيلات به مشتريان خود اعطا مي‌كنند. گاهي اوقات‌، براي پايين آمدن نرخ بهره وام مي‌توانيد از اوراق بهادار مانند سهام و  سپرده ثابت استفاده كنيد.

با اين حال، گرفتن وام بانك آلمان هزينه دارد. شما بايد نشان دهيد كه داراي يك رتبه اعتباري عالي و درآمد پايدار هستيد. براي اين كار، شما بايد حداقل دو سال در آلمان زندگي كنيد و بايد داراي اجازه اقامت دائم يا اجازه اقامت طولاني مدت باشيد. مثال‌هاي زير براي بانك‌هاي اسپاركاس، فولكس بانك و غيره است.

 • كمترين نرخ بهره براي وام خانه.
 • وام بزرگتر با مدت بازپرداخت طولاني تر فراهم مي‌كند.
 • به نمره اعتبار خوبي نياز دارد.
 • معمولا تا 4 درصد بهره براي وام‌هاي بلند مدت خانه بهره مي‌گيرد.

محاسبه اقساط وام بانك

2. وام از موسسات اعتباري

موسسات اعتباري با شرايط ساده تري نسبت به بانك‌ها وام مي‌دهند و بيشتر آنها به صورت آنلاين فعاليت مي‌كنند. با اين حال، بهره وام‌هاي آنها معمولا بالاتر از بانك‌ها است. برخي از نمونه‌هاي چنين موسسات اعتباري در آلمان عبارت از Barclays و EasyCredit است.

 • نرخ بهره كم براي وام‌هاي كوتاه مدت.
 • مناسب به خصوص براي دريافت وام‌هاي شخصي با مبلغ ناچيز و شرايط پرداخت سريعتر.
 • به يك ضامن معتبر نياز دارد.
 • معمولا بين 4 تا 10 درصد بهره وام‌هاي كوتاه مدت است.

3. اعطاي وام P2P

آنها عمدتا وب سايتهايي هستند كه به عنوان واسطه بين وام دهندگان و وام گيرندگان فعاليت مي‌كنند. در برخي از موارد، سرمايه گذاران فقط در وب سايت سرمايه گذاري مي‌كنند كه افرادي كه ممكن است وام بگيرند را انتخاب مي‌كنند.

اين مي‌تواند گزينه‌اي براي افراد خارجياي باشد كه مدت طولاني در آلمان نبوده‌اند اما در آلمان به وام اعتباري احتياج دارند. نرخ بهره به نمره اعتباري افراد بستگي دارد. بنابراين اگر نمره اعتباري مناسبي داشته باشيد مي‌توانيد وام با نرخ بهره پايين تري در مقايسه با كسي كه نمره اعتباري منفي دارد، دريافت كنيد.

نمونه‌هايي از سيستم هاي اعطاي وام P2P از Smava  و Lendico:

 • داراي نرخ بهره بالا.
 • مناسب براي وام‌هاي شخصي با نمره SCHUFA منفي يا بدون نمره.
 • همچنين مي‌توانيد با نمره اعتباري پايين تر اعتبار دريافت كنيد.
 • معمولا بين 3 تا 14 درصد بهره وام‌هاي كوتاه مدت است.

4. وام‌هاي كم.

خوب است كه يك صندوق پس انداز اضطراري داشته باشيد كه حداقل 3 ماه از هزينه‌هاي شما را تامين كند. اما، ما مي‌دانيم براي فردي كه قرار است در مدت كوتاهي چك پاس كند، زمان چقدر اهميت دارد و حياتي است. اولين توصيه اين است كه از خانواده يا دوستان خود سوال كنيد، اما براي افرادي كه در خارج از كشور زندگي مي‌كنند، اين امر ممكن نيست.

اين وام‌ها، وام‌هاي كوتاه مدت براي تامين نيازهاي فوري هستند كه زمان بررسي كمي از سوي وام دهنده طي مي‌شود. وام‌هايي كه به آنها وام‌هاي پرداختي نيز گفته مي‌شود، معمولا براي يك يا دو ماه اجرا مي‌شوند و مبلغ آنها بسيار اندك هستند. همچنين مناسب براي نمره اعتباري كمتر است. اما نرخ بهره بسيار بالايي دارند و مي‌تواند به اندازه 15 درصد از موجودي كارت اعتباري كم كند.

برخي گزينه‌هاي اعطاي وام‌هاي كوچك در آلمان عبارتند از:

 • Credimaxx
 • Cashper

هشدار: فقط از اين گزينهها به عنوان آخرين گزينه استفاده كنيد و هميشه به موقع اقساط آنها را پرداخت كنيد.

 • وام هاي فوري
 • مدت زمان كوتاه (به اندازه 1 ماه)
 • مبلغ وام ناچيز، به طور معمول 500 يورو و حداكثر تا 1500 يورو.
 • همچنين مناسب براي نمره اعتباري پايين تر
 • داراي نرخ بهره بالا

وام بانك براي افراد خارجي

به طور معمول براي افراد خارجي اين چالش وجود دارد كه به دليل نمره اعتباري پايين نمي‌توانند با موفقيت  وام بانك دريافت كنند زيرا آنها سابقه اعتباري طولاني ندارند.

يكي از راه‌هاي دريافت موفقيت آميز وام بانك آلمان اين است كه از آنها بخواهيد جزئيات كاملي از وضعيت مالي شما را نشان دهند. اگر شماره تلفن شعبه حساب بانكي خود را نداريد، به صورت حضوري به بانك خود مراجعه كنيد تا در مورد اين موضوع به صورت حضوري و با دلايل كافي توضيح دهند.

سامانه استعلام معوقات بانكي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۲۶:۳۰ توسط:كيان موضوع:

آشنايي با استعلام بدهي بانكي واستعلام آنلاين بانكي

استعلام بدهي بانكي يكي از مجموعه خدماتي است كه بانك ها براي مشتريان خود ارائه مي سازند تا به اين منظور از نحوه استعلام بدهي بانكي از شبكه سراسري بانك ها باخبر گردند. مزيت منحصر به فرد اين كار براي مشتريان اين امر مي باشد كه آن ها با استعلام بدهي خود آشنا مي شوند و به اين منظور مي توان ميزان خوش حسابي يك فرد يا بدحسابي وي را سنجيد. به واقع مي توان گفت اطلاع مندرج در استعلام بدهي بانكي به افراد كمك مي كند كه با چه كسي وارد معامله شوند و با چه كسي با ريسك پذيري وارد عمل تجاري شوند. چرا كه چهره اشخاص در وهله نخست ممكن است نشان دهنده خوبي براي معامله كردن با وي نباشد ولي با وجود استعلام بدهي بانك ها مي توان به خوبي تمامي معامله هاي قبلي وي را سنجيد و به اين نتيجه دست يازيد كه آيا وي در پرداخت بدهي هاي خود در شبكه هاي بانكي فردي مقيد و پايبند بوده است يا خير؟ اطلاعاتي كه به صورت مكتوب بانك ها پس از احراز هويت به مشتريان خود ارائه مي سازند، شايد يكي از بهترين فاكتورهاي پيش روي هر فردي براي انجام معامله گري در بازار محسوب شده باشد. ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه استعلام بدهي بانك ها را نه فقط در يك بانك مدنظر وي كه در آن شعبه حساب دارد؛ بلكه در شبكه سراسري بانك ها يعني به طور كلي در تمامي شعب و تمامي بانك ها مي توان آن را دريافت و نيازي به اين نيست كه تنها در يك بانك مورد نظر براي استعلام بدهي خود اقدام كرد. اما شايد تا اينجا اين سوال براي شما پيش آمده باشد كه نحوه استعلام بدهي بانكي و استعلام آنلاين بانكي از شبكه سراسري بانك ها به چه صورتي است؟ در ادامه به ارائه پاسخي روشن و شفاف براي اين سوال و نيز نكات مربوط به آن خواهيم پرداخت تا بهتر و واضح تر با موضوع پيش رو آشنا گرديم.

نحوه استعلام بدهي بانكي

نحوه استعلام بدهي بانكي در سيستم سراسري بانك ها بدين صورت است كه ابتداي امر فرد مورد نظر به يك بانكي مراجعه مي كند و مدارك شناسايي خود را به شبكه بانكي ارائه مي دهد تا بانك ها هويت وي را بازشناسي كنند. پس از احراز هويت بانكي اعمال شده بانك ها مي توانند به صورت مكتوب استعلام بدهي بانكي را به فرد مورد نظر ارائه دهند. تا به اين منظور از دريافت صورتحساب خود آگاه و مطلع گردد. به واقع مي توان اين گونه تعبير نمود كه شبكه سراسري بانك ها اين بستر را براي كليه سازمان هاي دولتي اعم از شهرداري، گمرك، اداره پست، دارايي و... فراهم نموده اند تا براي ارائه خدماتي ارزنده و مطلوب به مشتريان خويش تنها با مراجعه به يكي از شعب بانكي و با يك درخواست كتبي مبني بر استعلام بدهي بانكي و نيز اعلام شماره حساب خود به بانك بتواند نسبت به اطلاعات خود مبتني بر اطلاعات قبض هاي پرداختي آب و برق و گاز و... و نيز قبوض شهرداري و عوارض و همچنين برخي از اطلاعات مفيد ديگري در يك بازه زماني مشخص گزارش گيري نمايد تا نسبت به تمامي اين قبض ها  و نحوه پرداخت آن ها اطلاع كسب كند كه آيا وي سر وقت و به موقع نسبت به قبوض خود اقدام مي نموده است و يا اينكه فردي بدحساب بوده و دير به دير اقدام به پرداخت قبض ها مي كرده است و بدهي هاي زيادي را به بار آورده است.

راه هاي ديگر استعلام بدهي بانكي و استعلام آنلاين بانكي

پيش از اين خوانديم كه يكي از راه هاي استعلام بدهي بانكي مراجعه به شعب بانك ها بود كه در سيستم شبكه سراسري بانك ها در هر نقطه اي اعمال مي گرديد تا به اين منظور افراد از حساب خود و بدهي هاي به بار نشسته اطلاع كسب كنند. اما نحوه استعلام بدهي بانكي تنها به اين شيوه ختم نمي گردد؛ بلكه براي اين منظور مي توان به راه هاي ديگري نيز تمسك جست كه در زير به آن ها اشارتي گذرا مي كنيم.

 1. استعلام بدهي بانكي در سامانه اعتبارسنجي

يكي از بهترين راه ها براي استعلام بدهي بانكي به شيوه غير حضوري و از طريق اينترنتي مي باشد كه خيلي راحت تنها با ورود به سايت اينترنتي اعتبارسنجي به صورت آنلاين صورت مي پذيرد و ديگر نيازي به مراجعه حضوري و وقت تلف كردن در پشت چراغ هاي قرمز و شلوغي هاي خيابان و بانك ها نيست. سامانه اعتبارسنجي تمامي اطلاعات مندرج در استعلام بدهي بانكي را بصورت آنلاين و لحظه اي به شما ارائه مي دهد. ضمن اينكه در اين سامانه مي توان رتبه اعتباري فرد را نيز مشاهده نمود كه اين رتبه نمايانگر فعاليت هاي تجاري فرد و وضعيت وي در بازار است كه اطلاعات مفيدي را در دسترس افراد قرار مي دهد تا با ديدي بازتر و گستره اي فراخ تر وارد معاملات خود گردند. بنابراين مي توان به صورت غير حضوري هم نسبت به بدهي يا عدم بدهي هاي بانكي خود اطلاع كسب كرد.

 1. استعلام بدهي بانكي تنها با ارسال پيامك

گاهي تنها با ارسال يك پيامك مي توان نسبت به بدهي چك هاي برگشتي خود اطلاع كسب كرد. براي اين منظور  مي بايست به سامانه استعلام پيامكي پيامي را به اين صورت ارسال نمود: ۱*۱* شناسه استعلام ۱۶ رقمي  و اين پيامك را به شماره 701701 ارسال نمود. توضيح بيشتر اينكه شناسه 16 رقمي در پشت چك هاي صيادي درج گشته است. با ارسال اين پيامك  مي توان نسبت به وضعيت چك هاي برگشتي مطلع گشت.

 1. استعلام بدهي بانكي چك هاي برگشتي در قالب اپليكيشن

يكي ديگر از راه هاي استعلام بدهي بانكي در قالب اپليكيشن است كه مي توان با دانلود و نصب اين برنامه روي گوشي هاي اندرويد خود به راحتي نسبت به استعلام بدهي بانكي چك هاي برگشتي مطلع گشت.

تمامي اين راه هاي پيش رو نحوه استعلام بدهي بانكي را در شبكه سراسري بانك ها بيان مي سازند تا با تمسك جستن به هر يك از اين روش ها بتوان از ميزان بدهي خود در شبكه بانكي مطلع گشت. اطلاعات بدست آمده در اين استعلام ها وضعيت فرد را در بازار تجاري نشان مي دهد كه مي توان بر حسب اين اطلاعات با يك فرد وارد معامله شد و يا از انجام معامله با وي سر باز زد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۸ساعت: ۰۲:۳۰:۵۰ توسط:كيان موضوع:

رتبه اعتباري و اخذ وام بانكي

اگر به تازگي قصد خريد خانه داريد. بايد بدانيد كه نمره اعتباري شما بر احتمال دريافت وام مسكن تاثير خواهد گذاشت. اگر نمره اعتباري خوبي داشته باشيد از شرايط وام بهتر بهرمند خواهيد شد. اما چه رخ خواهد داد اگر نمره اعتباري كم يا بد داشته باشيد؟ آيا با اين شرايط هم واجد شرايط وام مسكن خواهيد بود؟

در ادامه به بيان شرايط دريافت وام از بانك مسكن مي‌پردازيم. شرايط دريافت وام مسكن شامل مقدار پول دريافتي وام‌گيرنده، زمان انتظار براي دريافت وام، نحوه بازپرداخت وام، مدت زمان پرداخت وام و سود بازپرداختي است كه به وام‌گيرنده تعلق مي‌گيرد.

شرايط دريافت وام از بانك مسكن به چه صورت است؟

در ابتدا به شرح شرايط دريافت وام‌هاي بانك مسكن از محل خريد اوراق ممتاز از بازار بورس و صندوق پس‌انداز مسكن يكم مي‌پردازيم و سپس شرايط وام‌هاي ديگر مانند وام خريد زمان، وام مشترك يا جعاله تعمير مسكن و وام حساب پس‌انداز جوانان بررسي مي‌شود.

به متقاضيان دريافت وام از دو طريق خريد اوراق ممتاز از بازاربورس و دريافت وام از محل صندوق پس‌انداز، وام اعطا مي‌شود كه به دو صورت انفرادي و زوجين پرداخت مي‌شود و هر كدام از اين وام‌ها شرايط دريافت خاص خود را دارند.

شرايط دريافت وام مسكن از محل خريد اوراق ممتاز از بازار بورس به قرار زير است:

متقاضيان خريد اوراق ممتاز بازار بورس مي‌بايست به ازاي هر 500 هزار تومان، برگ اوراقي به حدود قيمت 44 هزار تومان خريداري نمايند. متقاضيان با خريد اين اوراق ديگر نيازي به انتظار براي رسيدن نوبت دريافت وام ندارد و مي‌توانند بلافاصله بعد از خريد اوراق اقدامات لازم را انجام دهند. براي دريافت وام از طريق اوراق، محدوديت دفعات وجود ندارد. نرخ سود تسهيلات 5/17 درصد و دوره بازپرداخت تسهيلات حداكثر 12 سال تعيين شده است. اقساط را مي‌توان به دو روش ساده و پلكاني پرداخت كرد. خانه اولي بودن تسهيلات گيرندگان الزامي نمي‌باشد و اعطاي تسهيلات به زوجين صرفا يك بار امكان پذير مي‌باشد.

همچنين شرايط دريافت وام از محل صندوق پس انداز مسكن يكم به صورت زير تعيين شده است:

از جمله شرايط دريافت وام سپرده‌گذاري نيمي از مبلغ وام به مدت يكسال است. نرخ سود تسهيلات 8 درصد تعيين شده است و حداقل مدت انتظار اوليه براي دريافت وام 12 ماه و دوره بازپرداخت وام 12 سال در نظر گرفته شده است. متقاضيان بايد درآمد مستقل داشته باشد و خانه اولي بودن زوجين ( زن و شوهر ) الزامي مي‌باشد.

وام خريد زمان هم از محل صندوق پس‌انداز مسكن پرداخت مي‌شود. براي دريافت اين وام مي‌بايست دو برابر مبلغ دريافتي وام را به مدت شش ماه سپرده‌گذاري كرد. پس از گذشت شش ماه از سپرده‌گذاري متقاضي مي‌تواند بيش از 8 ميليون تا سقف 12 ميليون تومان وام دريافت كند. سود بازپرداخت وام 11 درصد است.

وام مشترك يا جعاله تعمير مسكن به صاحبان خانه پرداخت ميشود. متقاضياني كه از محل صندوق پس انداز مسكن و از طريق خريد اوراق وام مشترك مي‌گيرند واجد شرايط دريافت وام جعاله هستند. سقف اين تسهيلات 20 ميليون تومان است. براي دريافت وام مشترك بايد اوراق خريده شود. براي دريافت وام 20 ميليون توماني، 40 برگ از اوراق لازم است. سود بازپرداخت وام مشترك 18 درصد در نظر گرفته شده است.

حساب پس‌انداز مسكن جوانان يكي از حساب‌هاي سپرده‌گذاري كوتاه مدت است كه متقاضيان مي‌توانند از طريق افتتاح آن اقدام به دريافت وام مسكن نمايند. مدت زمان انتظار براي وام حساب پس انداز مسكن، بين 5تا 15 سال است. نرخ سود تسهيلات اين وام 9 درصد تعيين شده است و مدت بازپرداخت آن حداكثر 20 سال است.

چگونه وام‌دهندگان مسكن براساس اطلاعات مندرج در سامانه‌هاي اعتبار سنجي تصميم‌گيري مي‌كنند؟

وام‌دهندگان نياز به سنگ محكي براي تعيين ميزان تمايل متقاضي به بازپرداخت وام دارند و سامانه‌هاي اعتبار سنجي با ارائه گزارش اعتباري و نمره اعتباري به خوبي به اين نياز پاسخ گفته‌اند. نمره اعتباري شرايط دريافت وام را براي وام‌گيرتده معين مي‌كند. پيش از اين نيز امكان استعلام تسهيلات و معوقات توسط بانك مركزي فراهم شده بود و اما سامانه‌هاي اعتبار سنجي علاوه بر اطلاعات تسهيلات و معوقات موارد ديگري مانند استعلام چك‌هاي برگشتي و بدهي مالياتي و سابقه پرونده قوه قضاييه را در اختيار وام‌دهنده قرار مي‌دهند و بنابراين وام‌دهنده از طريق اطلاعات جامعي كه در كمترين زمان در اختيارش قرار مي‌گيرد ديد روشني نسبت به وضعيت اعتباري متقاضي وام بدست مي‌آورد و از سابقه مالي و اعتباري او مطلع مي‌شود. به ويژه آنكه بانك‌ها و موسسات براي اطمينان از بابت بازپرداخت تسهيلات خود و پيشگيري از معوق شدن وامهايشان علاوه بر استعلام تسهيلات و معوقات متقاضي وام كه براي اطمينان از بدهكار نبودن متقاضي و جلوگيري از اخذ چندين وام از يك بانك انجام مي‌شود نياز به استعلام ضامن يا ضامنين دارند تا از ميزان اعتبار آن‌ها نيز اطمينان حاصل كنند. در خصوص استعلام ضامن براي مثال اگر ضامني خود سابقه منفي داشته باشد و يا پيش از اين نيز ضامن كسي شده باشد كه اقساط خود را به موقع پرداخت نكرده باشد چنين شخصي از نظر وام‌دهنده وضعيت اعتباري مناسبي ندارد و  شرايط او بايد با دقت بيشتري بررسي شود. 

وام‌گيرندگان نيز براي انكه خوش حساب شناخته شوند بايد به سر رسيد اقساط بانكي خود توجه ويژه‌اي داشته باشند بنابراين لازم است كه با استعلام بدهي بانكي خود از مبلغ دقيق و تعداد اقساط سر رسيد شده پرداخت نشده و تعداد اقساط باقيمانده خود مطلع ‌شوند. استعلام بدهي بانكي امكان مديريت بدهي‌ها و اقساط را براي وام‌گيرنده فراهم مي‌سازد. وام‌گيرنده هم چنين با بهبود نمره اعتباري خود از شرايط وام بهتري (كاهش مدت زمان انتظار براي دريافت وام بانكي) بهره‌مند مي‌شود.شركت اعتبار سنجي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۵:۰۴:۴۹ توسط:كيان موضوع: